Brainstorm

Introduktion til Brainstorm – hvad er brainstorm

Brainstorm er en metode til idégenerering. Brainstorm gennemføres som pararbejde eller i grupper. Brainstormmetoden anvendes til at udvikle og fastholde ideer og teknikken anvendes mange steder i udviklingsprocessen i informatik – både når der udvikles nye produkter og når eksisterende produkter/systemer udvides. Der er mange variationer af brainstorming. I det efterfølgende anvendes en metode med post-it notes og gruppering af disse. En metode der fungerer fint i undervisningssammenhæng. Undervisningstimen indledes med en kort præsentation af et dilemma, hvorefter eleverne laver en individuel brainstorm. Herefter præsenterer eleven sine post-it notes for en gruppe. En session der gentages to, måske tre gange.

Her er lidt baggrundsmateriale om klassisk brainstorm: https://innovation.sites.ku.dk/metode/klassisk-brainstormi/

Relevans

Brainstorm er en af grundelementerne for innovation.

2.1 Forudsætninger

Alle kan deltage i en brainstorm session – uden forudsætninger. Inden man går i gang skal der være et dilemma eller et spørgsmål der brainstormes over. Fx: “Hvordan laves en spændende hjemmeside der tiltrækker kunder?”

2.2 Relevans for forløb Brainstorm anvendes i forløbet Malkebedriften Kløvergården og i Pixi-forløbet Hobbylandbruget Kløverhytten

2.3 Relevans for kernestof

Brainstorm går fint i spænd med mange af de faglige mål, idet der ofte foretages et idégenererings-forløb inden produkterne/systemerne udvikles. Faglige mål:

 • give eksempler på hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelig aktivitet
 • redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign, samt realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse eksisterende design og systemer
 • redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne udviklede it-systemer

2.4 eksempel på eksamensspørgsmål

Et eksamensspørgsmål kan fint indeholde en passus som:

 • Din præsentation skal indeholde …idéudvikling med brainstorm-metoden.
 • …forklar hvorledes projektgruppen anvendte brainstorm-metoden til idéudvikling.

Refleksion og tips fra andre undervisere

I en undervisningssituation hvor eleverne brainstormer, skal man som underviser give sig god tid og “go with the flow”. Indtil eleverne er fortrolige med metoden, er det processen der er vigtig – ikke produktet.

Er der opstået en god gruppedynamik i en gruppe, er det vigtigere at lade eleverne “køre der ud af” end at følge modellen for brainstormforløbet. Formålet er ide-generering. Det er ofte en fordel at begynde den efterfølgende lektion med at reflektere over processen (med eleverne) og i den forbindelse kan man samle processen op.

Det er svært at måle om eleverne har lært teknikken. Det er et praktisk emne og det er først til eksamen eleverne giver sig tid til (ordentligt) at reflektere over metoden. Så mind eleverne om at tage billeder af processen undervejs (til deres portfolio-mappe).

Lektionsplan (én 60 min lektion)

15 min. Introduktion til brainstorm

Eleverne skal forstå hvad processen i en brainstorm-session er. De fleste elever har prøvet brainstorm før, så ofte er det nok lige at gentage trinnene i et brainstormforløb for eleverne. Det kan gøres ved at læse nedenstående højt for klassen. Alternativt kan man lave en Power Point med nøgleord og gennemgå den med eleverne.

Kenmathiasenokt2016c.png

Idéer skitseres eller skrives ned (foto Ken Mathiasen)

Et typisk brainstorm forløb:

 • En brainstormsession begynder med at dilemma eller et problem præsenteres for gruppen.
 • Alle deltagere gives en 3M post-it blok som forskellige idéer skrives ned på – én idé pr. seddel.
 • Der begyndes med en individuel brainstorm. Man må ikke snakke sammen. Hver deltager tegner eller skriver idéer til et produkt der løser det opstillede dilemma/problem. Produktet kan være en app, en hjemmeside eller noget helt tredje.
 • Den individuelle brainstorm foregår i tre minutter, hvilket føles som lang tid – smartphone og PC er forbudt imens man arbejder.
 • Når de tre minutter er gået, præsenterer hver enkelt deltager sine tre bedste idéer for de øvrige gruppemedlemmer. Hver idé forklares kort og klistres på et bord eller en tavle. Det er vigtigt at ingen kritiserer den idé der fremlægges – det kan være at en umiddelbart vandvittig idé, inspirerer en anden deltager.
 • Hvis en idé minder om nogle af de andre idéer der er gennemgået, klistres den på tavlen i nærheden af dem den minder om. Formålet med at præsentere ideerne for gruppen er, at trigge nye idéer på baggrund af de eksisterende forslag.
 • Til sidst navngives de enkelte grupper af idéer.
Kenmathiasenokt2016d.png

Ideerne grupperes løbende – hver gruppe kan navngives (foto Ken Mathiasen)

20 min. Første runde (eleverne skal i gang)

Efter brainstorm-konceptet er forklaret, skal eleverne selv i gang. Det er vigtigt at alle forstår hvilket dilemma/problem der arbejdes med at finde en løsning til.

Eleverne gennemfører nu en individuel brainstorm og præsenterer efterfølgende deres idéer for gruppen.

Her er man som underviser passiv og går rundt og iagttager elevernes arbejde.

 • Hvis det går trægt med snakken i en gruppe kan man prøve at hjælpe dem i gang ved at gentage dilemmaet/problemet.
 • Det kan også hjælpe med let provokerende spørgsmål eller “Rasmus modsat”-spørgsmål.

20 min. Anden runde af Brainstorm session

Nu har hver projektgruppe et antal idéer på tavlen – forhåbentlig er idéerne grupperet og navngivet.

Underviseren forklarer det videre forløb for eleverne:

 • Nu skal projektgruppen diskuter produktmuligheder i de forskellige idé-grupper.
 • Når eleverne har snakket om de produkter der kan laves, udvælges en idé-gruppe man arbejder videre med.
 • Der gennemføres endnu en runde individuel brainstorm – i tre minutter. Denne gang med produktidéer til den udvalgte idé-gruppe.
 • Efter den individuelle brainstorm præsenterer hver elev sine sedlerne på en tavle og igen samles ens produktkoncepter og idéer i grupper.

Klassen sættes i gang med anden runde. Igen er det underviserens rolle at liste rundt og lytte. Er der en god gruppedynamik går man stille videre. Er en gruppe gået i stå, hjælper man dem lige i gang – her kan man som underviser stille provokerende spørgsmål eller tage et åbenlyst fejlagtigt standpunkt og få eleverne til at argumentere imod det.

Under projektgruppens gennemgangen af idéerne fra anden runde, opstår der ofte præference for en enkelt gruppe af idéer. Man fornemmer at der er et eller andet spændende/smart ved idéerne i gruppen og dermed er projektgruppen færdig med deres brainstorm session og klar til næste fase i produktudviklingen. Nogle gange er der behov for yderligere en brainstorm-session.

Brainstom-seancen afsluttes, når der er konsensus i projektgruppen om en skitse til en løsning af dilemmaet/problemet.

5 min. Afslutning

Opsamling på klassen. Er der tid til det, kan man spørge til de produkt-idéer der er fremkommet. Ellers er det altid godt at slutte med at repetere lektionens forløb. Det kan gøres ved at bruge et minut eller to på at høre hvad eleverne synes var det vanskeligste og det bedste ved Brainstorming.

Ros ros ros – husk at rose eleverne for deres indsats.

 • Man må ikke lyve – find noget de kan roses for (“Det var nogle kreative forslag I kom frem til” – “Sikke mange idéer I fandt på” – “I sidste halvdel af timen arbejdede I godt sammen” – osv).